Functieprofiel: Psychiater

Organisatie:
GGZ Delftland

Organisatorische context:
De functionaris verricht binnen de door de directie gestelde kaders zijn of haar werkzaamheden. Deze werkzaamheden vinden plaats in een multidisciplinair team, waarbij de functiehouder leiding ontvangt van de directie. Vakinhoudelijk wordt leiding ontvangen van de directeur behandelzaken, functioneel wordt leiding ontvangen van de professional in the lead.
Bij de behandeling is de vraag van de cliënten leidend, net als de zorgvisie en uitgangspunten van de directie als afgeleide van de organisatievisie. De functionaris verricht (achterwacht) diensten buiten kantooruren.
De psychiater wordt 4 uur per week vrijgesteld van reguliere activiteiten om een bijdrage te leveren aan de opleiding en ontwikkeling van o.a. arts-assisstenten (in opleiding).

Kern / doel van de functie:
De Psychiater is verantwoordelijk voor het verrichten van psychiatrisch onderzoek en diagnostiek, het doen van psychiatrische behandelingen, medicamenteus, psychotherapeutisch en begeleidend van aard met als doel het vermogen tot zelfsturing en zelfzorg van de cliënten vergroten.

Resultaatgebieden:
1. Psychiatrisch somatische zorg
Onderzoekt cliënten psychiatrisch en somatisch om van daaruit tot een diagnose en behandelplan te komen. Begeleidt en behandelt psychiatrische cliënten vanuit de leidende zorgvisie en werkwijze en schrijft (overwegend psychiatrische) medicatie voor.

2. Deskundigheid
Geeft begeleiding, supervisie en advies en verricht consultatie aan functionarissen (waaronder behandelaren, verpleegkundigen, verwijzers) van zowel binnen als buiten de organisatie. Geeft begeleiding aan artsassistenten in opleiding indien werkzaam in een team waarin artsen worden opgeleid tot psychiater. Geeft supervisie aan artsassistenten in opleiding en werkbegeleiding aan artsen niet in opleiding.

3. Kwaliteitsborging
Neemt deel aan opleidingsactiviteiten, waaronder het houden van referaten / voordrachten. Participeert in beleidsvorming m.b.t. cliëntenzorg in het algemeen, het afdelingsbeleid en het eigen vakgebied in het bijzonder. Is goed op de hoogte van de wet- en regelgeving, in het bijzonder de WGBO en de wet Bopz. Voert deze wet- en regelgeving goed uit. Stelt zich toetsbaar op. Zorgt voor tijdige herregistratie in het KNMG register. Participeert in de kwaliteitsvisitatie van de NVVP.

4. Cliëntrapportages
Verantwoordt de verleende zorg aan cliënten in de daarvoor bestemde dossiers. Zorgt er voor dat inzichtelijk wordt gemaakt hoe de diagnose luidde, wat de doelstellingen van het behandelplan waren, welke de interventies waren en welke effecten zijn opgetreden zodat ook eenduidige rekeningen opgesteld kunnen worden.

5. Signaalfunctie
Signaleert knelpunten die met de verantwoordelijkheid van de kwaliteit van de behandeling en begeleiding te maken hebben en heeft daarin de verantwoordelijkheid om die over te brengen op de direct leidinggevende.

Toelichting bij de functie-eisen:
1. Kennis en ervaring:
- Kennis van gespecialiseerde psychiatrie op WO niveau (inschrijving Nederlandse Specialistenregister en registratie BIG, art. 14).
- Kennis van beleidsvorming, geneeskunde, psychische stoornissen en didactiek.
- Kennis van de zorgvisie van de instelling, de strategie van de instelling en de zorg van aanpalende disciplines binnen de instelling relevante wet- en regelgeving (BOPZ, WGBO, etc.).

2. Zelfstandigheid:
- Is in staat om zelfstandig de kwaliteit van de psychiatrische zorg van de instelling op een hoger niveau te krijgen.
- Heeft binnen de zorgvisie en strategie van de instelling de vrijheid om de kwaliteit van de psychiatrische zorg te optimaliseren.
- De functionaris kan, bij knelpunten of vragen terugvallen op de functioneel leidinggevende (professional in the lead).

3. Sociale vaardigheden:
- Sociale vaardigheid voor het respectvol behandelen van psychiatrische cliënten en voor het omgaan met cliënten in zijn algemeenheid.
- Sociale vaardigheid voor het functioneren in multidisciplinair teamverband.

4. Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed:
- Risico is er op schade aan de gezondheid en het welbevinden van cliënten en de concurrentiepositie van de organisatie waar het gaat om het leveren van psychiatrische zorg.
- Is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zowel de eigen psychiatrische behandelingen aan cliënten die als doel hebben psychiatrische ziektebeelden te herstellen of dragelijk te maken als medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van de behandeling en begeleiding door medeteamleden. Is verantwoordelijk voor het goed ten uitvoer brengen van de werkbegeleiding en supervisie van artsassistenten (al dan niet in opleiding).
- Heeft direct invloed op de kwaliteit van de medisch psychiatrische zorg van de eigen cliënten en die van medeteamleden en daarmee indirect op de kwaliteit van zorg van de organisatie waardoor de bedrijfszekerheid van de organisatie bewerkstelligd wordt.

5. Uitdrukkingsvaardigheid:
- Hoge eisen worden gesteld aan mondelinge uitdrukkingsvaardigheid bij het voeren van gesprekken met psychiatrische cliënten. Mondeling en schriftelijk dient complexe informatie naar cliënten, andere disciplines en collegae in diverse rapportages (dossiers, verslagen, brieven) te worden verwoord.
- Mondelinge en schriftelijke vaardigheden bij het verwoorden van conclusies die tijdens het bijwonen dan wel voorzitten van behandelbesprekingen en / of andere inhoudelijke besprekingen worden vastgesteld.

6. Bewegingsvaardigheid:
- Bewegingsvaardigheid wordt vereist voor het verrichten van medische handelingen.
- Bewegingsvaardigheid wordt vereist voor het werken met een computer.

7. Oplettendheid:
- De functie vereist in grote mate aandacht en opmerkzaamheid bij de uitvoering van werkbegeleiding en supervisie over vaktechnische werkzaamheden in zorgverleningssituaties. Onvoldoende oplettendheid kan zeer ernstige consequenties hebben voor cliënten.

8. Overige functie-eisen:
- Hoge eisen worden gesteld aan volharding, geduld en doorzettingsvermogen vanwege het werken met een moeilijke groep cliënten.
- Hoge eisen worden gesteld aan systematisch en ordentelijk werken.
- Hoge eisen worden gesteld aan integriteit en betrouwbaarheid in de omgang met cliënten.
- Eisen worden gesteld aan representatief voorkomen en gedrag in relatie tot cliënten, medeteamleden, verwijzers en collegae (intern en extern).

9. Inconveniënten:
- De functie kan psychische belasting kennen bij omgang met fysieke en verbaal agressieve cliënten.
- De functie kan gekenmerkt worden door frequente confrontatie met ernstig uitzichtloos lijden in behandelsituaties van de eigen cliënten.
- De functie kent bezwarende omstandigheden doordat verantwoordelijkheden gedragen worden die niet voor de volle 100 procent door het eigen functioneren worden beïnvloed (multidisciplinair team).

< Ga terug naar het overzicht met alle opdrachten #ENDLOOP0